Partneři portálu O divadle

Mecenáši

23. června 2024

Etický kodex a základní podmínky užívání projektu Elév

 1. Využitím možnosti osobní prezentace v projektu Elév portálu O divadle (www.odivadle.cz/elev) se jako fyzická osoba využívající prostor pro osobní prezentaci („Uživatel“) zavazujete dodržovat tento etický kodex a základní podmínky užívání Eléva („Etický kodex“) a souhlasíte s jeho zněním. Před využitím a Vaší registrací do projektu Elév si tento Etický kodex pečlivě přečtěte a seznamte se i se zásadami ochrany osobních údajů.
  Pokud s Etickým kodexem nebo se zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, Eléva k vlastní prezentaci nevyužívejte.
 2. Uživatel může mít v projektu Elév pouze jeden uživatelský účet. Uživatel se zavazuje poskytovat v registraci a své prezentaci v projektu Elév pouze pravdivé a nezavádějící údaje o své osobě a svých činnostech v oblasti divadla a kultury. Tyto údaje se Uživatel zavazuje udržovat aktuální a odpovídající skutečnosti po celou dobu užívání Eléva.
 3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Elév a webový portál O divadle (www.odivadle.cz) se zaměřují na zviditelnění začínajících divadelníků a jsou místem pro komunikaci diváků o divadle, novinkách z oblasti divadelní tvorby a prostorem pro vlastní prezentaci divadelní tvorby. Elév a webový portál O divadle (www.odivadle.cz) naopak nejsou určeny a nezabývají se otázkami kulturní politiky, grantové politiky, financováním, státní či veřejnou správou v oblasti kultury ani obdobnými tématy v oblasti divadla a kultury. Uživatel se zavazuje respektovat uvedené zaměření portálu O divadle a nevyužívat Eléva k prezentaci témat nesouvisejících s činností portálu O divadle.
 4. Uživatel se zavazuje, že při využívání Eléva se nedopustí jakéhokoli protiprávního jednání a nebude porušovat či neoprávněně zasahovat do práv jiných osob. Uživatel bude ve své prezentaci respektovat zaměření portálu O divadle a práva i oprávněné zájmy jiných osob. Uživatel se proto zavazuje zdržet se zejména následujících jednání:
  1. jakéhokoliv rasistického, sexistického, xenofobního či jiného nesnášenlivého chování nebo jiného jednání, které je neslučitelné s principy demokratického právního státu;
  2. zveřejňování obsahu, který nesouvisí s divadelní činností či vystupováním a aktivitami Uživatele v divadle, zejména pak obsahu, který vyjadřuje politické, náboženské nebo další názory nesouvisející s divadelní činností;
  3. zveřejňování obsahu, kterým se Uživatel vyjadřuje ke kulturní politice (státní i lokální), grantové politice, financování, správě v oblasti kultury a obdobným tématům kulturní politiky;
  4. zveřejňování obsahu, kterým dochází či může docházet k nepřípustnému urážení či obtěžování dalších uživatelů služby Elév, diváků nebo jiných divadelníků nebo který představuje případy kyberšikany;
  5. zveřejňování obsahu, který porušuje práva duševního vlastnictví, práva na soukromí, práva na ochranu osobních údajů, nebo je jinak v rozporu s právními předpisy České republiky; a<
  6. jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti Thespis s.r.o., Hyacintová 3266/9, 106 00 Praha 10, IČO: 65415086, jakožto provozovatele portálu O divadle (www.odivadle.cz) a projektu Elév (www.odivadle.cz/elev).
 5. Společnost Thespis s.r.o. je oprávněna dle vlastního uvážení vyloučit či pozastavit Uživatele z využívání Eléva s okamžitou účinností, pokud (i) bude obsah zveřejněný Uživatelem nahlášen jako nevhodný, a zároveň bude nahlášení opodstatněné, a jednání ze strany Uživatele dostatečně závadné či opakované, nebo (ii) dojde ze strany Uživatele k jakémukoliv porušení tohoto Etického kodexu. Společnost Thespis s.r.o. si vymezuje právo takto učinit i bez udání důvodu a bez předchozího oznámení Uživateli.
 6. Nahráním či zveřejněním jakýchkoli informací a obsahu na stránkách Eléva nebo prostřednictvím webového portálu O divadle (www.odivadle.cz) Uživatel prohlašuje, že k takovému užití informací a obsahu získal veškerá potřebná práva a souhlasy od třetích osob a je oprávněn takové informace a jiný obsah tímto způsobem užít a zveřejnit jej na stránkách Eléva.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou v důsledku používání Eléva Uživatelem, a to jak vůči společnosti Thespis s.r.o. tak i vůči třetím osobám. Společnost Thespis s.r.o. není odpovědná za jakékoli šetření, obhajobu, vypořádání nebo vyrovnání jakéhokoli nároku vzniklého v důsledku používání Eléva Uživatelem ve vztahu ke třetím osobám.
 8. Uživatel bere na vědomí, že projekt Elév může být kdykoli přerušen, trvale ukončen nebo může být také dočasně pozastaven. Uživatel nebude používat službu Elév za účelem zálohování či dlouhodobého ukládaní dat. Společnost Thespis s.r.o. nečiní žádná prohlášení a nedává žádné záruky ve věci spolehlivosti projektu Elév a ani ve věci bezchybného provozu projektu Elév a přístupu k datům Uživatele nahraným v  projektu Elév.
 9. K informacím a jinému obsahu nahraným Uživatelem na portál O divadle (www.odivadle.cz)  v  projektu Elév uděluje Uživatel jejich nahráním či poskytnutím společnosti Thespis s.r.o., jakožto provozovateli portálu O divadle, bezúplatnou licenci k užití takových informací a obsahu za účelem (i) prezentace Uživatele; (ii) prezentace portálu O divadle (www.odivadle.cz) a souvisejících aktivit společnosti Thespis s.r.o.; (iii) propagace Uživatele a portálu O divadle a jejich činnostech; a (iv) jiného užití v rámci oprávněných zájmů společnosti Thespis s.r.o. při provozu portálu O divadle a souvisejících aktivitách. Uvedená licence je poskytována jako nevýhradní (tj. Uživatel může poskytnuté informace a jiný obsah dále sám volně užívat), ke všem způsobům užití a je poskytována na celou dobu trvání provozu portálu O divadle a projektu Elév (včetně případných budoucích projektů, kterými budou stávající projekty nahrazeny) a na dobu trvání autorských práv k poskytnutému obsahu. Společnost Thespis s.r.o. je povinna v obvyklém rozsahu uvádět označení Uživatele jakožto autora, resp. umělce v souvislosti s příslušným obsahem Uživatele, pokud bude takové uvedení možné či vhodné.
 10. Tento Etický kodex může být v budoucnu ze strany společnosti Thespis s.r.o. jednostranně změněn či aktualizován., společnost Thespis s.r.o. bude mít za to, že se změnami souhlasí.
 11. Společnost Thespis s.r.o. je oprávněna dle vlastního uvážení odstranit obsah, který je urážlivý, nezákonný, nebo který není v souladu s tímto Etickým kodexem. Společnost Thespis s.r.o. je tak oprávněna učinit z vlastního rozhodnutí a bez předchozího oznámení Uživateli.
 12. Společnost Thespis s.r.o. je oprávněna kdykoli jednostranně doplnit či změnit tento Etický kodex a o takové změně Uživatele předem informovat. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Etického kodexu, zavazuje se ukončit užívání projektu Elév. V případě, že Uživatel bude užívat projekt Elév i po datu účinnosti změny Etického kodexu, souhlasí Uživatel s takto upraveným zněním Etického kodexu a zavazuje se jej nadále dodržovat v upraveném znění.
 13. Tento Etický kodex se řídí a vykládá v souladu se zákony České republiky.
 14. Tento Etický kodex je účinný od data 26. 1. 2024.