Partneři portálu O divadle

Mecenáši

23. června 2024

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste čtenářem portálu O divadle, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Jsme společnost Thespis s.r.o., Hyacintová 3266/9, 106 00 Praha 10, IČO: 65415086, která provozuje webové stránky www.odivadle.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tedy určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na nás budete chtít kdykoliv obrátit, můžete tak učinit na e-mailové adrese odivadle@thespis.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účely zpracování

Osobní údaje, které nám svěříte, zpracováváme z těchto důvodů:

 • vyřízení dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního webového formuláře v rozsahu jméno, příjmení, email a text Vaší zprávy,
 • monitorování Vaší návštěvy webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru,
 • shromažďování údajů o potenciálních klientech a jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení,
 • registrace a zasílání newsletteru (zasílání obchodních sdělení) prostřednictvím e-mailu,
 • registrace a užívání osobní prezentace skrze prostor poskytovaný na stránkách www.odivadle.cz/elev (viz v podrobnostech níže).

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Podrobnější informace o využití cookies naleznete na stránce Cookies. která je přístupná z odkazu v patičce portálu www.odivadle.cz.

Právní základy zpracování

V Thespis s.r.o. zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, jejich neoprávněnému přenosu nebo neoprávněnému zpracování. Veškeré osoby, které s osobními údaji přijdou do styku během plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Předávání a zpřístupňování osobních údajů

K vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávnění lidé ze společnosti Thespis s.r.o. a její spolupracovníci. Pro zajištění dalších zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • Google (Google Analytics)

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme dbát na to, aby úroveň zabezpečení osobních dat nebyla nijak ohrožena a budeme Vás o tom informovat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy odivadle@thespis.cz.

Máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uživatelský účet osobní prezentace na webu Elév

Divadelním umělcům poskytujeme možnost osobní prezentace na našich webových stránkách pod označením „Elév“ (www.odivadle.cz/elev). Pokud se rozhodnete podat žádost o založení uživatelského účtu v projektu Elév, budeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, email) a další osobní údaje, které o sobě poskytnete projektu Elév pro svoji vlastní prezentaci. Může se jednat zejména o Vaše působení v divadle, studium, aktuální aktivity či připravované akce, Vaše vystoupení, včetně fotografií či audio-vizuálních záznamů.

Abychom zkontrolovali, že jste skutečná osoba, požádáme Vás před založením účtu v projektu Elév o ověření Vaší totožnosti předložením kopie dokumentů, na kterých bude uvedeno Vaše jméno a adresa (zpravidla aktuální vyúčtování za energie, mobil, internet, nebo podobné služby). Kopie dokumentů poskytnutých pro ověření Vaší totožnosti budou sloužit pouze pro jednorázové ověření při založení Vašeho účtu a po tomto ověření budou dokumenty smazány a společností Thespis s.r.o. nebudou dále zpracovávány.

Dále Vás požádáme o informace ohledně Vašeho divadelního působení (zpravidla Vás požádáme o čestné prohlášení o absolvování DAMU či JAMU nebo konzervatoří, dále požádáme o informace o Vašem stávajícím či minulém angažmá v divadelním souboru).

Uvedené osobní údaje potřebujeme zejména proto, abychom mohli Váš uživatelský účet v projektu Elév založit a posléze na stránkách www.odivadle.cz spravovat.  

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, ledaže bychom odůvodněně došli k závěru, že tyto údaje potřebujeme použít pro jiný účel a tento účel je slučitelný s původním účelem zpracování údajů. Budeme-li potřebovat použít osobní údaje pro jiné účely, upozorníme vás a vysvětlíme vám právní důvod, který nám takové užití údajů umožňuje.

Získané osobní údaje můžeme na základě Vaší registrace v projektu Elév zpracovávat zveřejněním na webových stránkách www.odivadle.cz a také k účelu propagace na uvedených webových stránkách a při souvisejících aktivitách portálu O divadle a společnosti Thespis s.r.o.

Vaše osobní údaje poskytnuté pro projekt Elév budeme uchovávat a zpracovávat po dobu trvání Vašeho osobního účtu v projektu Elév a dále po dobu potřebnou pro splnění účelů, pro něž jsme je shromažďovali, a to i s ohledem na účetní a jiné evidenční povinnosti stanovené právními předpisy.

Pokud nám údaje neposkytnete, může nám být znemožněno řádné posouzení vaší žádosti o založení uživatelského účtu v rámci služby Elév a my můžeme založení vašeho uživatelského účtu odmítnout.

Vaší žádostí o založení účtu v projektu Elév se zavazujete dodržovat etický kodex projektu Elév a dále se zavazujete, že pro svoji prezentaci a jiné užívání projektu Elév budete používat a zveřejňovat pouze informace, se kterými jste oprávněni nakládat a jejichž zveřejnění nebude představovat porušení práv jiných osob.

Změna zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv aktualizovat zásady ochrany osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů vám však můžeme podat i jiným způsobem.

Závěrečná ustanovení

V případě, že byste potřeboval(a) ke zpracování osobních údajů naší společností více informací, obraťte se na nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy odivadle@thespis.cz.