Partneři portálu O divadle

Mecenáši

20. června 2024

MdB – muzikálová škola pro děti

Muzikálová škola pro děti ve věku od 6 do 14 let při Městském divadle Brno zahajuje výuku

Vzdělávání a výchova k umění, vzdělávání a výchova k divadlu divadlem

Na Moravě neexistuje forma vzdělávání tohoto rozměru, komplexnosti a jedinečnosti pro děti ve věku od 6 do 14 let. Nově otevřenou Muzikálovou školou tak Městské divadlo Brno navazuje na dlouholetou systematickou práci s dětskými herci v jeho činoherních i muzikálových inscenacích a též na úspěšnou muzikálovou přípravku dětí pro muzikál Matilda.

Cílem je děti komplexně a systematicky připravovat pro náročná divadelní muzikálová představení i pro následné umělecké vzdělávání na konzervatořích a školách s uměleckou profilací. Prostřednictvím hudebního divadla u dětí rozvíjet hudebně-dramatické nadání, afektivní a kognitivní schopnosti, dovednosti, vědomosti a kreativní myšlení. Děti získají skrze nejosobnější kontakt s hudebním divadlem důležité kompetence pro další osobní a osobnostní rozvoj a poznání sebe sama a prohloubí sebedůvěru zrozenou v radosti z úspěšné tvůrčí činnosti. Vše za předpokladu individuálního, vnímavého a citlivého přístupu ke každému z nich.

Vedení dětí k hudebně-divadelnímu umění v přátelském, radostném a bezpečném prostředí, v naprosté umělecké a tvůrčí svobodě tak má jedinečný v neoddiskutovatelném přirozeném rozvoji herecké, pohybové, hudební a sociální inteligence.

Lektoři

Výuku zajistí zkušení lektoři z řad uměleckého souboru Městského divadla Brno. Jsou to osobnosti hudebního divadla s mnohaletou jevištní praxí, většina z nich je mnohonásobnými rodiči či lektory, kteří již připravovali děti pro naše inscenace a kteří kladou důraz na pozitivní vnitřní motivaci dětí ve výuce.

Spolupráce s dětmi přináší lektorům rozvíjení, navýšení a upevnění klíčových kompetencí na poli profesního i osobního života. Všichni lektoři se svojí umělecko-pedagogickou činností podílejí na vzniku Základů metodiky vedení dětí mladšího a staršího školního věku v hudebnědramatickém žánru.

Lektory Muzikálové školy při MdB jsou Alena Antalová, Lenka Bartolšicová, Jan Brožek, Jiří Daniel, Kristýna Daňhelová, Anna Marie Formánková, Petr Gazdík, Eva Helbichová, Zuzana Holbeinová, Svetlana Janotová, Hana Kratochvilová, Hana Kubinová, Michal Matěj, Marta Matějová, Viktória Matušovová, Milan Němec, Igor Ondříček, Petra Šimberová, Karel Škarka a Ivana Vaňková.

Herectví

Navazuje na anglosaskou tradici hudebně-dramatického vzdělávání dětí adaptovanou na české prostředí. Děti se seznámí s různými hereckými přístupy a metodami řešení dramatických situací. V rámci hereckých lekcí se naučí samostatně herecky uvažovat, vnímat a cítit na základě již prožité vlastní zkušenosti, vlastního vnitřního rytmu založeného na správném dýchání a vlastní osobní a osobnostní výbavě tak, aby dokázaly vnitřní prožívání dramatické situace pravdivě zrcadlit skrze řeč svého těla a aby si našly a osvojily svoje vlastní osobité a pravdivé vyjadřování na jevišti. Tento složitý proces se samozřejmě vždy opírá o zcela správně pochopenou dramatickou situaci.

Tanec

Děti se seznámí s různými tanečními styly, jako je street dance, jazz dance, moderní a výrazový tanec, salsa a kubánské rytmy, taneční gymnastika a pohybové hry, rytmika a další. Rozdíl mezi skupinami dětí je zejména v obtížnosti a použití jednotlivých tanečních prvků, způsobu výuky, v rozličnosti zvolených metod a ve volbě odpovídajícího hudebního doprovodu.

Zpěv

Zde se výuka nebude zaměřovat na nějakou již konkrétně popsanou techniku (operní, popová atp.). V rámci lekcí bude především dbáno na zdravý a přirozený rozvoj hlasového aparátu každého dítěte a jeho zapojení průřezem základních disciplín hudebnědramatického žánru.

Každý lektor pak představí „vlastní“ techniku zpěvu, interpretační finesy, a především nabídne způsob uvažování nad pěveckou interpretací. Popsaný způsob uvažování je jedním z nejdůležitějších přínosů, neboť je důležité, aby si dle získaných „návodů“ našel každý interpret zpěvu svůj unikátní postup sám.

Výuka zpěvu úzce souvisí s celkovým rozvojem každého žáka školy v oblasti hudebnědramatického žánru. Stejně jako v herectví či tanci bude mít každý žák možnost seznámit se s přístupy různých špičkových interpretů hudebního divadla. Paralelně se bude všemi třemi obory prolínat hlasový trénink v podobě vokálních a ortoepických cvičení.

Co děti čeká

Závěrečné představení Pískání po větru a koncertní představení Muzikálová smršť uvedené v rámci festivalu Dokořán pro hudební divadlo 2024 na Činoherní scéně Městského divadla Brno a nahrání vlastní písničky v profesionálním studiu.

A protože hudební divadlo není pouze práce herců, hudebníků a režiséra, seznámí se děti i s ostatními divadelními profesemi. Naučí se vyrobit si jednoduchý, ale účelný kostým, samy se naučí základně nalíčit při použití minima prostředků, seznámí se se základy svícení a ozvučení, s prací na výrobě rekvizit a scény, a dozvědí se i to, proč jsou inspicient či členové jevištní techniky nepostradatelnými součástmi inscenace.

Děti, které budou navštěvovat naši Muzikálovou školu, se nejen budou vzdělávat ve všech disciplínách hudebního divadla, ale mají jedinečnou možnost studijně vidět inscenace divadla, ke kterým dostanou odpovídající lektorský úvod. Budou mít možnost pak o inscenaci diskutovat s herci, dramaturgy, choreografy apod. Na základě vlastní zkušenosti s hudebním divadlem si pak budou samy utvářet svůj vlastní názor na uchopení tématu, pojetí či kvalitu provedení.

Mohlo by vás zajímat

14. 6. 2024
„Vždycky se mluvilo jen o těžbě a prostředí bylo primárně spojováno s muži, ale každý horník má přece manželku, partnerku, matku, sestru, milenku, dceru…“
28. 5. 2024
Světoznámý dramatik se tak symbolicky vrací na repertoár nezávislé vinohradské scény prostřednictvím další „vaňkovské aktovky“
23. 5. 2024
Studující katedry produkce pražské DAMU letos pořádají výroční 30. ročník festivalu ZLOMVAZ
22. 5. 2024
BodyVoiceBand připravuje na výročí 120. narozenin E. F. Buriana obnovenou premiéru Lásky, vzdoru a smrti